Så arbetar vi med hållbarhet

När vi bygger ut tunnelbanan påverkar vi miljön. Då gäller det att vi gör det så lite som möjligt. Genom att ställa krav på material, utformning och arbetsmetoder i våra upphandlingar kan vi minska påverkan på miljön. Kraven gäller även social och ekonomisk hållbarhet.

Klimat

Att resa med tunnelbanan är hållbart, men själva bygget påverkar klimatet. Under hela byggtiden behöver vi därför hitta klimatsmarta lösningar. De största utsläppen av klimatpåverkande gaser kommer från betong, armering, konstruktionsstål och bergmassor. Vi har designat tunnlar och stationer så att dessa utsläpp inte ska bli större än nödvändigt. Men under hela byggtiden krävs ett aktivt arbete för att hitta och genomföra fler åtgärder som minskar vår påverkan på klimatet.

Hållbara inköp

Vi ska också bygga med material som har få och låga halter av farliga ämnen. Materialen ska produceras under goda förhållanden – i alla led. Det här är en stor utmaning och vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att få kontroll på både vad som finns i materialen och att de är producerade under rimliga arbetsförhållanden.

Arbetsplatserna

Vårt mål är att bygga hela nya tunnelbanan utan några allvarliga arbetsmiljöolyckor. För att nå dit behöver vi jobba proaktivt och systematiskt med byggarbetsmiljöfrågorna tillsammans med våra leverantörer. Det är en stor utmaning eftersom det är många led av leverantörer och alla som är med och bygger nya tunnelbanan ska ha goda arbetsvillkor och en säker arbetsplats. Vi är övertygade om att samverkan är en av de viktigaste förutsättningarna för att nå säkrare arbetsplatser, och därför är vi medlemmar i branschföreningen Håll Nollan. Alla har rätt att komma hem efter en skadefri arbetsdag, varje dag.

Följ med på arbetsmiljörond på en av våra byggarbetsplatser.

Närmiljö

Det tar lång tid att bygga ut tunnelbanan. Mer än 100 000 stockholmare kan märka våra arbeten – eller påverkas av dom på olika sätt. När vi planerar nya sträckor får närboende och andra berörda lämna synpunkter. Det ger oss kunskap som vi har nytta av både under byggtiden och när tunnelbanan är färdig.

Under byggtiden är det viktigt med, till exempel, säkra skolvägar. Men också att det är snyggt och prydligt vid våra arbetsplatser och att alla som kan påverkas har fått rätt information i god tid.

När tunnelbanan är färdig ska den vara tillgänglig för alla resenärer och biljetthallar och plattformar ska vara trygga miljöer.

Grundvattennivå

Med regelbundna mätningar av grundvattennivån kan vi upptäcka Med regelbundna mätningar av grundvattennivån kan vi upptäcka förändringar tidigt och sätta in åtgärder direkt. Då begränsas påverkan på omgivningen till ett minimum. Till exempel kan vi tillföra nytt grundvatten, så kallad infiltration.

Djur och natur

Om det finns sällsynta arter i närområdet som behöver skyddas tar vi hänsyn till det. Innan vi börjar bygga gör vi inventeringar av naturmiljön i närheten av alla kommande byggarbetsplatser.

Vattenkvalitet

Allt vatten som släpps ut från byggarbetsplatserna kontrolleras. 
Frågor och svar om fastigheter, mark och grundvatten

Det går åt mycket vatten när vi borrar i tunnlarna. Så här går det till när vattnet renas.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

  • Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana är miljöcertifierad enligt ISO 14 001. Miljöledningsarbetet omfattar förvaltningens arbete och de beslut som fattas där. Som projektorganisation ger vi förutsättningar för styrning av projektering och produktion. Leverantörer omfattas inte av ledningssystemet men styrs av de beslut som fattas på förvaltningen.
  • Vi arbetar aktivt med hållbarhetssystemet CEEQUAL för att mäta hur hållbart vi jobba.
  • Genom klimatkalkyler följer vi upp vår klimatpåverkan hela vägen från utformning till färdig anläggning.
  • Våra hållbarhetshandläggare stöttar och följer upp hållbarhetsarbetet för hela utbyggnaden.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00