Frågor och svar Södermalm

Blå linje till Södermalm och Hammarby Sjöstad startar från befintlig station Kungsträdgården, via nya station Sofia i Stigbergsparken på östra Södermalm, till nya station Hammarby kanal med en uppgång i Hammarby Sjöstad och en i Norra Hammarbyhamnen. Kungsträdgården blir som vilken annan station som helst; stationen har sedan den byggdes varit förberedd för vidare utbyggnad och här finns kapacitet för många fler resenärer.

Efter station Sofia fortsätter linjen i två sträckor, en mot Nacka och en mot Gullmarsplan och vidare söderut mot Hagsätra, som går från grön till blå linje. Resenärer från Hagsätra kan resa mot station Sofia och vidare till Kungsträdgården utan att byta. Vill du däremot åka till Skanstull, Medborgarplatsen eller Slussen, behöver du byta vid Gullmarsplan till någon av de gröna linjerna.

Station Hammarby kanal byggs under Saltsjön med en uppgång i Lumaparken i Hammarby Sjöstad och en i Norra Hammarbyhamnen, vid Katarina Bangata. Ingen separat gång- eller cykeltunnel kommer att byggas under kanalen. Däremot kommer du som har SL-kort att kunna gå ner i uppgången vid Luma och komma upp vid Katarina Bangata och vice versa.

Arbetet med att etablera station Sofia i Stigbergsparken startar i augusti 2021. Spontningsarbeten startar under hösten, såväl som sprängningsarbeten för station och spår- och servicetunnel. Under 2022 startar sprängningsarbeten för hisschaktet, följt av betongarbeten 2023. Planerad trafikstart är 2030. Följ våra aktuella arbeten här.

Våra arbetsmoment anpassas efter de bullerkrav som finns. På Södermalm får det pågå störande arbeten under jord, som borrning och sprängning, helfria vardagar kl. 07-22. Vissa störande arbeten som ex. sprängning kan ske även dagtid på helgerna. Lastning av bergmassor sker inne i tunneln och görs nattetid. Även ovan jord pågår arbeten som kan höras och tung trafik körs in och ut på byggområdena.

Det kommer att märkas när vi bygger, men inte överallt och inte hela tiden. Tunnlarna är ca 100 m. under marknivån. Djupet gör att påverkan på omgivningen blir mindre, men det kommer fortfarande att alstras buller från arbeten som ex. borrning och sprängning. Stigbergsparken kommer att vara inhängnad under hela byggtiden. Trappan i parken, Frans Schartaus Institut, kommer att stängas av. Frans Schartaus trappor och Ersta trappor kommer att vara öppna som vanligt.

Planering för utbyggnaden av tunnelbanan har pågått sedan 2014. Under 2019 antogs Stockholms stads detaljplan för utbyggnaden av tunnelbanan som omfattar station Sofia och den förändring det medför i Stigbergsparken. Projektet har även prövats enligt miljöbalken av mark- och miljödomstolen, av Trafikverket enligt lag om byggande av järnväg.

Stockholms stads detaljplan, projektets järnvägsplan och dom i mark- och miljödomstolen har vunnit laga kraft och går inte att överklaga.  Stockholms stads fullmäktiges antagande av detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. När detaljplanen då överklagades till Mark- och miljööverdomstolen beslutade denna att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står fullmäktiges beslut fast.

Maximal storlek och höjd på byggnaden styrs av Stockholms stads detaljplan för området. Detaljplanen innehåller principerna för gestaltning och utformning av stationsbyggnaden. Utformningen kommer fortsatt bearbetas tillsammans med Stockholms stad och som också arbetar med den framtida utformningen av parken. Byggnadens slutliga utformning prövas sedan genom bygglovsförfarande.

Träd i parken har avverkats eller flyttats till andra stadsdelar pga. att de står på den plats där hisschaktet och det nya stationshuset ska byggas. För att kunna bygga den nya stationen behövs utrymme för arbetsfordon, maskiner, samt in- och utfarter. Vid genomförd trädinventering identifierades 81 träd. Totalt har 20 träd avverkats, 7 träd flyttades i april 2021 och minst 50 träd i parken har sparats.

Vi arbetar för att skydda träden under hela byggtiden. Bland annat sätts stängsel upp runt träden och grenar binds upp vid transportvägar. Markförbättringar görs för ständig tillförsel av organiskt material från marken och körplåtar läggs ut för tung trafik, för att skydda trädrötterna. För att skydda lindarna närmast det kommande hisschaktet byggs en trädspont.

Arbetstunneln från Londonviadukten har nått det kommande stationsutrymmet för station Sofia och härifrån kommer vi att fortsätta driva spårtunnlar norrut under Saltsjön för att koppla på spåren från station Kungsträdgården. Vi driver även tunnel söderut mot Hammarby kanal för att koppla på spåren mot Gullmarsplan och Söderut samt Hammarby Sjöstad och Nacka. Följ framdriften här.

Den 750 meter långa arbetstunneln som sprängts ut kommer att fortsätta fungera för in- och uttransport av material, maskiner och personal under hela byggtiden. Först när arbetet är klart kommer tunnelmynningen och platsen att återställas.

På grund av, framförallt, svåra bergförhållanden på platsen har tunnelgrenen pausats och framdrift i den södra tunneln prioriterats. Mer utförligt svar finns på sidan om aktuella arbeten.

På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 1970-talet. När Blå linje ska förlängas söderut mot Nacka och Söderort  kommer den gamla arbetstunneln åter att tas i bruk. Under ca 3 års tid kommer bergmassor från bygget att transporteras den här vägen. Efter det kommer tunneln att användas för att transportera in material och personal. Etableringen på Blasieholmen sker i början av september 2021.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00