Centrala Nacka

Våra arbeten med station Nacka.

Station Nacka

Du som rör dig i området kommer att påverkas på olika sätt, bland annat på grund av våra mark- och vägarbeten. Trafiken kommer att påverkas och det kommer också att uppstå buller och vibrationer från sprängningarna.

I Nacka blir det tre stationer; Sickla, Järla och Nacka, alla under jord. Arbetet planeras starta i februari/mars 2022.

En av de tre stationsentréerna kommer att ligga vid Vikdalsbron. Från
stationsentrén byggs ett rulltrappschakt som leder ner till plattformen. Under bygget kommer trafiken på Värmdöleden att ledas om.

Från den kommande stationsentrén vid Stadsparken byggs en gång under
Fyrbåksrondellen. Under byggtiden leds trafiken i Fyrbåksrondellen om.

Vid Jarlaberg byggs också en stationsentré. Den kommer delvis att ligga under nuvarande Skönviksvägen. Därför leds trafiken om på Skönviksvägen. De gula markeringarna visar var arbetsområdena. Den som är längst till höger i bild är etableringen för arbetstunneln. De bergmassor som sprängs ut kommer att fraktas ut via arbetstunneln vid Skvaltan, Skönviksvägen under hela byggtiden.

Arbetet utförs av Skanska på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetstider

Arbetet pågår dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs måndag–fredag kl. 07–22 och lördagar kl. 07–19. Sprängningar för arbetstunneln kan ske alla dagar i veckan mellan kl. 07-22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall.

Påverkan på området

Planering för arbetena pågår och beräknas starta i februari/mars 2022.

Först hägnas alla arbetsområden in med plank. Sedan inleds arbetet med att spränga ut 1,2 kilometer tunnlar mot Järla samt gräva, spränga och borra i berg ner till plattformen 40 meter under jord. Det kommer bland annat bli trafikpåverkan vid Fyrbåksronellen och i Jarlaberg, transporter av material till och från våra etableringar, sprängningar av spår- och servicetunnlar och plattformsrummet för station Nacka, transporter av bergmassor från arbetstunneln.

Fyrbåksrondellen utanför Nacka Forum, där Skvaltans väg och Vikdalsvägen korsas, kommer delvis att stängas av under fyra års tid. Nacka kommun och bussbolagen som trafikerar sträckan har varit med i planeringen av trafikomläggningen för att det ska fungera så smidigt
som möjligt under byggtiden. Ytan kommer att användas för att kunna bygga en gångväg som ska leda från den kommande stationsentrén
vid Stadsparken till den nya biljetthallen för station Nacka.

För att kunna bygga stationsentrén i Jarlaberg behöver trafiken på Värmdöleden ledas om. Körfälten kommer att bli smalare och flyttas norrut. Hastigheten kommer att sänkas på denna sträcka under tiden då arbetet pågår. Arbetet planeras pågå upp till ett år.

Tidplanen för denna etapp är cirka fyra år. Därefter startar arbetet med att installera och inreda stationer och spårområdet.

Visionsbild över Centrala Nacka där station och plattform visas. Området runt stationen utvecklas av Nacka kommun och ingår i deras stadsutveckling och är i planeringsskedet. Bild: Region Stockholm.

Informationsmaterial

Digital presentation om det kommande arbetet i Centrala Nacka

Broschyr om kommande arbeten i Centrala Nacka

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00