Frågor och svar om fastigheter, mark och grundvatten

Om våra arbeten har orsakat skada ersätter vi för den skada som vi åsamkat.

Fastighetsägare som äger den marken vi tar i anspråk har rätt till ersättning, både för permanent och tillfälligt behov. Ersättningen bestäms enligt Expropriationslagen 4 kap. § 1.

Inför våra arbeten gör vi riskanalyser på byggnader och anläggningar som kan påverkas av våra arbeten. Vårt mål är att påverka byggnader och anläggningar så lite som möjligt och vi anpassar arbetena för att minimera risken för skador.

Om din verksamhet lider ekonomisk skada trots att störnings- eller skadeförebyggande åtgärder har gjorts, kommer vi att föra en dialog med dig angående ekonomisk ersättning.

Vi gör efterbesiktningar för att kontrollera att inga förändringar har skett på grund av våra arbeten. Du som fastighetsägare får en kopia på efterbesiktningsprotokollet.

Det ska vanligtvis inte vara så. Ibland kan det uppstå olägenheter för en verksamhet under en kortare period. Det är vanligt i storstadsmiljö med omledning av trafik, ledningsomsläggningar eller att vägar stängs av under korta perioder. Information om våra arbeten uppdateras kontinuerligt på vår webbsida. Våra arbeten ska inte hindra kunder från att nå er verksamhet. Tillgänglighet för bilburna kunder kan periodvis bli begränsad.

Främsta funktionen är att det många gånger används som dricksvatten. I området för tunnelbana till Barkarby finns dock ingen grundvattentäkt. Grundvattnet kan här ha en teknisk betydelse, till exempel för byggnader och anläggningar på lera eftersom lerans egenskaper kan påverkas av grundvattennivån.

Vi bygger en tunnel som ligger under grundvattennivån i marken. Trots att vi tätar tunneln läcker en del grundvatten in i vår anläggning vilket kan medföra påverkan på grundvattennivåer i omgivningen.

När grundvattennivån sjunker i områden med lerjordar kan leran komprimeras och marksättningar kan bildas. Byggnader och anläggningar som ligger direkt på leran kan påverkas. Sänkta grundvattennivåer i brunnar för bergvärme kan påverka brunnens effektuttag. Vid behov kommer vi att utföra skyddsinfiltration för att säkerställa att inga skadliga grundvattennivåavsänkningar uppkommer på grund av arbetena med nya tunnelbanan.

Grundvattennivåerna i marken varierar naturligt under året och är till exempel naturligt låga under vår och sommar. De kan också sjunka vid arbeten i mark som medför att grundvatten leds bort, exempelvis från en schaktgrop.

En bergvärmebrunn är borrad i berg och tar ut värme via vattnet som finns i den borrade brunnen. Om grundvattennivån sjunker i berget kan det även minska effektuttaget av värme från bergvärmebrunnen. Nya tunnelbanan har installerat mätrör i bergvärmebrunnar i området och mäter dessa en gång per månad för att kontrollera grundvattennivåerna.

Grundvattennivån läser vi ofta av manuellt genom att en person är ute och mäter djupet ner till vattenytan i ett av våra många observationsrör för grundvatten. På vissa otillgängliga platser, till exempel inom spårområden, kan vi använda automatisk mätning.

Minst en gång per vecka i områden som påverkas av våra arbeten.

När vi bygger tunnelbanan tätar vi berget omkring våra tunnlar. Trots tätningsåtgärder kommer en del grundvatten att läcka in och behöva ledas bort. Vi mäter och följer upp påverkan i området. Om vi ser en påverkan utför vi vid behov så kallad skyddsinfiltration, vilket innebär att vatten tillförs till grundvattenmagasinet.

Genom att motverka sänkta grundvattennivåer med tätning och, vid behov, skyddsinfiltration.

Att vi har tillstånd till att bortleda grundvatten från tunnelbanans inläggningar.  Där står  ocksåvilka villkor som gäller för vår verksamhet, till exempal att vi ska ha kontrollprogram för grundvatten och buller.

Kontrollprogram beskriver de kontroller vi utför för att följa upp vår  omgivningspåverkan och de villkor vi har fått i miljödomen.

Ja, vi har tagit fram kontrollprogram för bland annat grundvatten, buller, vibrationer och utsläpp till vatten.

Tillståndshandläggare på nya tunnelbanan.

Kontroller och åtgärder.

Att följa det arbetssätt som beskrivs, genomföra de kontroller som ingår och vid behov vidta beskrivna skyddsåtgärder.

Tillsynsmyndigheter är länsstyrelsen och miljöförvaltningarna på kommunerna.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00