Frågor och svar Högdalsdepån

Tågen som trafikerar tunnelbanan behöver någonstans där de kan städas, servas, repareras, tvättas och inte minst parkeras på natten. Detta är utrymmeskrävande och sker i en så kallad depå. En tunnelbanedepå innehåller även kontor, lagerutrymmen och ofta en klottersaneringsanläggning. I Stockholm finns det fem tunnelbanedepåer - i Nyboda, Norsborg, Rissne, Vällingby och Högdalen.

Tunnelbanedepån i Högdalen byggs ut och moderniseras för att kunna ta emot alla de tåg som behövs när Stockholms tunnelbana blir längre. I framtiden kommer Högdalsdepån att användas av tåg från både Grön linje, Blå linje, och tunnelbanan till Arenastaden. I dag åker tågen till och från depån via Grön linjes Hagsätragren. Men eftersom Hagsätragrenen blir en del av Blå linje i och med utbyggnaden av tunnelbanan behöver en till anslutning byggas som kopplar ihop depån med Grön linjes Farstagren.

Efter att 15 alternativ undersökts noga och samråd hållits med allmänhet, kommuner och andra berörda beslutades det att en utbyggnad av Högdalsdepån var det bästa alternativet. Den ligger bra placerad i tunnelbanenätet och är en kostnadseffektiv lösning. Den färdiga anläggningen påverkar inte heller boende eller naturområden i någon större omfattning eftersom utbyggnaden görs i anslutning till befintlig depå och under jord.

Inne på depåområdet ska flera nya byggnader byggas. Bland annat ska det byggas nya uppställningshallar för parkering av tågen, en ny tvätthall och en klottersaneringshall. Det blir en fördubbling av kapaciteten när depån i framtiden kan ta emot totalt omkring 50 tåg, jämfört med dagens 25 tåg. För att göra plats för alla nya byggnader utvidgas området ungefär 30 meter söder ut.

Mellan Högdalsdepån och Hökarängen byggs en ny tunnel för att depån ska kunna ta emot tåg från både Grön linjes Farstagren och Hagsätragrenen som i framtiden kommer att vara en del av Blå linje. I anslutning till tunneln kommer även en ny underjordisk uppställningshall att byggas, med plats för elva tåg. För att komma ned i berget byggs en arbetstunnel vid Örbyleden. Arbetstunneln användas för att transportera ut bergmassor och transportera ned maskiner och personal. När utbyggnaden är klar kommer arbetstunneln att användas som servicetunnel.

De förberedande arbetena startade redan 2019 och under 2020 började vi bygga den stödjande konstruktion som säkrar marken i slänten söder om depån. Under 2021 har vi påbörjat sprängarbeten inne på depåområdet och för den arbetstunnel som byggs vid Örbyleden. Arbetena vid tunnelbanespåret i Hökarängen planeras starta under hösten 2022. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta ungefär 5 år.

När vi spränger och borrar kan ljuden sprida sig genom berget och höras i byggnader ovanför. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont och dovt ljud. Generellt hörs borrljudet som mest när tunnelfronten är som närmast där du befinner dig. När tunnelfronten har passerat avtar ljudet och försvinner. När vi har byggt klart och spåret används kommer tunneln inte att märkas ovan jord.

Det kommer inte att låta mer än vad det gör idag för dig som bor nära spåren. Tågen som ska ut i trafik kör långsammare än tågen som är i trafik och låter därmed mindre. Men däremot kommer det att låta vid lite andra tider på dygnet, eftersom tågen ska börja sättas ut i trafik från tidigt på morgonen. Om vi orsakar buller kommer vi att vidta åtgärder för att det ska låta så lite som möjligt.

Arbetstunnln sprängs i en och samma riktning. När arbetstunneln är klar efter ungefär ett års tid så kommer huvudtunneln att sprängas ut i båda riktningarna samtidigt. Huvudtunneln beräknas ta mellan två och tre år att spränga ut.

Under bygget av arbetstunneln kommer det att behövas cirka 15–20 transporter per dygn. Lastning kan orsaka buller, men vart efter att tunneln byggs kommer vi att kunna lasta inne i tunneln vilket gör att bullret minskar.

Berget transporteras till en anläggning där massorna analyseras. Berg som uppfyller de rätta kraven säljs sedan vidare och används som byggmaterial.

Nej, det nya spåret är inte anpassat för persontrafik och kommer endast att trafikeras av tåg till och från Högdalsdepån.

Gång- och cykelvägen mellan Högdalen och Hökarängens centrum på Örbyledens södra sida kommer at vara avstängd under hela arbetet med utbyggnaden av Högdalsdepån, i ungefär fem år. Gående och cyklister hänvisas istället till gång- och cykelvägen på Örbyledens norra sida.

Ja, när arbetet med utbyggnaden är slut-fört kommer vi att plantera nya träd på platsen för arbetsområdet i samråd med stadens landskapsarkitekt.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00