Beslut och handlingar

Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället behöver involveras, beslut fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ges tillfälle att vara med och påverka. För tunnelbanan till Älvsjö startar samrådsprocessen under hösten 2020 och här kommer vi publicera de förslag och beslut som ingår i samrådet, allteftersom att de blir färdiga.

Bakgrunden till beslutet om att bygga tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö kan du läsa mer om Sverigeförhandlingen här.

Om du har problem med att ta del av dokumenten, kontakta oss så hjälper vi dig!

Det pågår ett arbete med att uppdatera alla beslut och handlingar enligt ny lagstiftning för tillgänglighet på internet. När handlingarna är klara kommer allt underlag läggas upp här.

Liten ordlista

Detaljplan

Detaljplanen är en juridiskt bindande handling som styr vad som får byggas och hur det får byggas inom ett område. Kommunerna ansvarar för att detaljplaner tas fram och de beslutas av kommunens politiska organ. I detaljplaneprocessen ingår samråd, granskning och slutligen antagande.

Samråd

Samråd ska ske med de personer och organisationer som berörs direkt eller indirekt när vi bygger tunnelbana. Det är bland annat närboende, fastighetsägare, företagare, myndigheter och intresseorganisationer. Här har du som enskild person möjlighet att vara med och påverka. Samrådet ingår som en del av miljökonsekvensbeskrivningen, och i processerna för järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan innebära för människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö. Dessutom ska en samlad bedömning av ovanstående effekter vara möjlig att utläsa. MKB utgör ett viktigt underlag för miljöprövning och planläggning. Miljökonsekvensbeskrivningen är både en process och ett dokument, där dokumentet ska spegla resultatet av processen under samrådet.

Järnvägsplan

Järnvägsplanen är ett underlag för planering av en spåranläggning (järnväg, spårväg eller tunnelbana). En järnvägsplan tas fram av den som planerar att bygga en spåranläggning. Den beskriver vilken mark som behövs och vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda närmiljön i samband med bygget. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket. I järnvägsplaneprocessen ingår samråd, granskning och fastställande.

Granskning

Granskning ingår i detalj- och järnvägsplaneprocessen. Efter samrådsperioden tas ett planförslag fram som baseras på det som kommit fram under samrådsskedet. Planhandlingarna ställs ut för granskning under minst tre veckor. Granskningen är ett sista tillfälle för berörda parter att lämna synpunkter.

Miljöprövning

Bygget av tunnelbanan kan medföra att grundvattennivån påverkas. Påverkan regleras av lagstiftning i miljöbalken, vilket innebär att vi behöver ansöka om tillstånd för vår verksamhet hos mark- och miljödomstolen. Det vi ansöker tillstånd för är vattenverksamhet, men vi lämnar även in underlag för de fall domstolen beslutar att fastställa villkor även för andra delar som skulle kunna medföra påverkan, exempelvis buller och vibrationer.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00